KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI
01.03.2023
864
 1.  AMAÇ

Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası (“Politika”), TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kurum olarak uygulama ve hizmetlerimizden faydalanan tüm personel, vatandaş, tedarikçi ve 3’üncü kişilere ait her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki politika metninde açıklandığı şekilde ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak verilerin işlenmesi, saklanması ve diğer kurumlarla paylaşılması hususlarında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

2-KAPSAM

Kurum Çalışanı, Çalışan Yakınları, Hizmet Verdiğimiz Müşteriler, Kurum Ziyaretçileri, Stajyer, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Taşeron İşçi, kişilerine ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Kurumun sahip olduğu ya da yönettiği kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

 • TANIMLAR

Politikada aşağıdaki tanımlar kullanılmıştır.

Tablo-1: Tanımlar

TanımAçıklama
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Alıcı Grubu  Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
Anonim Hale GetirmeKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
KurumTEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
İlgili KişiKişisel verileri TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından yahut adına işlenen tüm gerçek kişiler.
Kanun6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel verilerin işlenmesi  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Veri İşleme EnvanteriKurum iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Özel Nitelikli Kişisel VeriGerçek kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
Periyodik İmhaKanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Prosedüründe belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
PolitikaKişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
VERBİSVeri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
 • 4.    SORUMLULUK

Kurumumuzun tüm birimleri ve çalışanları politika kapsamında yer almaktadır. Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda ilgili birimlere sorumluluk yüklemiş olup bu sorumluluklar KVKK komitesi tarafından yönetilmektedir.

KVKK Komitesi Politika’nın hazırlanması, güncellenmesi, yürütülmesi, uygulanması için teknik çözümlerin oluşturulması ve yayınlanması, çalışanların politika ile uyumlu olmasından sorumludur.

KVKK Komitesi Muhasebe Müdürü, İnsan Kaynakları Şefi, Fabrika Müdürü, İdari İşler Şefi ve İnsan Kaynakları Uzmanından oluşur. Bilgi Teknolojileri kapsamında Hizmet alınan firma yöneticisi danışmanlık olarak komitede yer alır. Şantiye yöneticileri ise konu kapsamında KVKK komitesinin daveti ile komite çalışmalarına katılır ancak karar sürecinde yer almaz.

 • 5 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER VE ŞARTLAR

Kanunun 3’üncü maddesinde belirtildiği üzere, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamında yer almaktadır.

Kurumumuz, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki genel ilkelere uymaktadır:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Kurum, kişisel veri işleme faaliyetlerini Kanun ve ilgili mevzuata, dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür ve gerçek kişilerin haklarını korur. Kişisel verilerin işlenmesi esnasında ölçülülük ve gereklilik esasları dikkate alınmaktadır.

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınmaktadır.

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Kişisel veriler işlenmeden önce belirlenmiş olan amaca yönelik açık, belirli ve meşru amaçlarla işlenmektedir. Amacına uygun olmayan her türlü gereksiz kişisel verinin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Kurum, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sadece gerektiği kadar veriyi işlemektedir. Sonradan kullanma maksadı ile ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlememektedir.

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Kurum, kişisel verileri, Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza etmekte ve sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde silinme, yok edilme veya anonim haline getirme yöntemleriyle imha etmektedir.

Kurum, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki şartları yerine getirmektedir:

 1. Açık Rıza: İlgili Kişi, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine mevzuat ve politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı ya da elektronik ortamda “Açık Rıza” verdikten sonra işlenmektedir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza mutlaka alınmaktadır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda saklanmaktadır.
 2. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirtildiği gibi aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmektedir:
 3. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 4. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 5. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 6. Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 8. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 9. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kurum, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyetlerini Kanunun 5’inci ve 6’ncı maddelerinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

Kurum tarafından işlenen kişisel veriler, veri konusu kişi grubu, veri kategorisi ve kişisel veri bazında aşağıdaki (Tablo 2) belirtilmiştir:

Tablo-2: TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından İşlenen Kişisel Veri, Veri Kategorileri ve Ait Olduğu Kişi Grubu

Kişi Grubu AdıVeri Kategorisi AdıKişisel VeriÖz nitelikli Kişisel Veri
ÇalışanFinansBanka IBAN Numarası 
ÇalışanFiziksel Mekân GüvenliğiÇalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Güvenlik kamerası kayıtları 
ÇalışanHukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler
ÇalışanHukuki İşlemAdli Sicil Kaydı 
ÇalışanİletişimAdres No, İletişim adresi, E-posta adresi, Telefon No 
Çalışanİşlem GüvenliğiIP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri 
ÇalışanKılık ve Kıyafet Beden, Ayakkabı numarası, Kılık kıyafet bilgileri
ÇalışanKimlikAdı Soyadı, TC Kimlik No, Anne- Baba adı, Anne kızlık Soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri/sıra No, Ehliyet No, İmza, Unvan, Fotoğraf 
ÇalışanMesleki DeneyimDiploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri 
ÇalışanÖzlükBordro bilgileri, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporlarıDisiplin soruşturması, Adli Sicil Bilgileri
ÇalışanSağlık BilgileriHES KoduKan grubu, Kullanılan cihaz ve protezler, Kullanılan ilaçlar, Engellilik durumu, Kişisel sağlık bilgileri, Aşı Kartı, PCR Testi
Çalışan YakınlarıKimlikAdı Soyadı 
Firma Yetkilisiİletişimİletişim adresi, E-posta adresi, Telefon No 
Firma YetkilisiKimlikAdı Soyadı, TC Kimlik No 
Hissedar / OrtakFinansBilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Banka IBAN NumarasıMalvarlığı bilgileri
Hissedar / OrtakFiziksel Mekân GüvenliğiÇalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Güvenlik kamerası kayıtları 
Hissedar / Ortakİletişimİletişim adresi, E-posta adresi, Telefon No 
Hissedar / OrtakKimlikAd Soyadı, TC Kimlik No, Anne- Baba adı, Anne kızlık Soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri/sıra No, Ehliyet No, İmza, Unvan 
Nakliyeci ŞoförüİletişimAdres No, Telefon No 
Nakliyeci ŞoförüKimlikAd Soyadı, TC Kimlik No 
Nakliyeci ŞoförüSağlık BilgileriHES Kodu 
StajyerFinansBanka IBAN Numarası 
StajyerFiziksel Mekân GüvenliğiÇalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Güvenlik kamerası kayıtları 
StajyerHukuki İşlemAdli Sicil KaydıAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler
StajyerİletişimAdres No, İletişim adresi, E-posta adresi, Telefon No 
Stajyerİşlem GüvenliğiIP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri 
StajyerKılık ve Kıyafet Beden, Ayakkabı numarası, Kılık kıyafet bilgileri
StajyerKimlikAd Soyadı, TC Kimlik No, Anne- Baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri/sıra No, Ehliyet No, İmza 
StajyerMesleki DeneyimDiploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri 
StajyerSağlık BilgileriHES KoduKan grubu, Kullanılan cihaz ve protezler, Kullanılan ilaçlar, Engellilik durumu, Kişisel sağlık bilgileri, Aşı Kartı, PCR Testi
Tedarikçi YetkilisiİletişimAdres No, E-posta adresi, Telefon No 
Tedarikçi YetkilisiKimlikAd Soyadı, İmza 
ZiyaretçiFiziksel Mekân GüvenliğiÇalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Güvenlik kamerası kayıtları 
 • 7.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kurum, Kanunun 8’inci maddesinde belirtildiği üzere kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileri, yurt içinde üçüncü kişilere aktarmakta olup yurtdışına aktarım yapılmamaktadır. Kişisel veriler aktarılırken gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Kurum, Kanunun 8’inci maddesinde belirtildiği üzere ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere kişisel verilerin aktarımını yapmamaktadır. Yine Kanunun 5’inci maddesi ikinci fıkrasında ve 6’ıncı maddesi 3’üncü fıkrasında belirtildiği üzere aşağıdaki şartları karşıladığında ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayatın dışındaki) üçüncü kişilere aktarımı yapılabilecektir;

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına dair açıkça düzenleme var ise
 • Kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Belediyenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
 • İlgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması
 • Kurumun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından istenmesi halinde aktarımı yapılacaktır.

Kişisel verilerin, süreç, veri kategorisi, veri konusu kişi grubu ve Alıcı/Alıcı Grupları bazında kategorizasyonu aşağıda Tablo 3’de verilmiş olup veri aktarımı ilgili kanun ve hükümlerine göre yapılmaktadır.

Tablo-3: Aktarımı Yapılan Kişisel Verilerin Süreçler Bazında Alıcı/Alıcı Grupları /span>

Yapılan İşin AdıVeri Kategorisi AdıKişi Grubu AdıYurt İçi Veri Aktarım Grup
Çalışan Özlük Dosyası OluşturmaİletişimÇalışanVeri Aktarılmamaktadır
Çalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikÇalışanYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Çalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikÇalışan YakınlarıYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Çalışan Özlük Dosyası OluşturmaÖzlükÇalışanYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Eğitim Süreçleri yönetimiİletişimÇalışanVeri Aktarılmamaktadır
Eğitim Süreçleri yönetimiKimlikÇalışanVeri Aktarılmamaktadır
Eğitim Süreçleri yönetimiMesleki DeneyimÇalışanVeri Aktarılmamaktadır
Finans İrsaliyesi oluşturmaİletişimNakliyeci ŞoförüVeri Aktarılmamaktadır
Finans İrsaliyesi oluşturmaKimlikNakliyeci ŞoförüVeri Aktarılmamaktadır
Finans İrsaliyesi oluşturmaSağlık BilgileriNakliyeci ŞoförüVeri Aktarılmamaktadır
Finans Merkezi Projesi- Ankara Balgat Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıİletişimÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Ankara Balgat Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıKılık ve KıyafetÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Ankara Balgat Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıKimlikÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Ankara Balgat Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıMesleki DeneyimÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Ankara Balgat Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıÖzlükÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Ankara Balgat Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıSağlık BilgileriÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Vakıf Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıİletişimÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Vakıf Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıKılık ve KıyafetÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Vakıf Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıKimlikÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Vakıf Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıMesleki DeneyimÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Vakıf Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıÖzlükÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Vakıf Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıSağlık BilgileriÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Ziraat Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıİletişimÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Ziraat Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıKılık ve KıyafetÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Ziraat Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıKimlikÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Ziraat Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıMesleki DeneyimÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Ziraat Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıÖzlükÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Finans Merkezi Projesi- Ziraat Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıSağlık BilgileriÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Güvenlik Kayıtlarının TutulmasıFiziksel Mekân GüvenliğiÇalışanVeri Aktarılmamaktadır
Güvenlik Kayıtlarının TutulmasıFiziksel Mekân GüvenliğiHissedar / OrtakVeri Aktarılmamaktadır
Güvenlik Kayıtlarının TutulmasıFiziksel Mekân GüvenliğiStajyerVeri Aktarılmamaktadır
Güvenlik Kayıtlarının TutulmasıFiziksel Mekân GüvenliğiZiyaretçiVeri Aktarılmamaktadır
İş Açılış ve Kapanış süreç yönetimi (İK)İletişimÇalışanYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
İş Açılış ve Kapanış süreç yönetimi (İK)KimlikÇalışanYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Kalite süreç yönetimleriKimlikÇalışanVeri Aktarılmamaktadır
Kalite süreç yönetimleri acil durum planlamasıİletişimÇalışanVeri Aktarılmamaktadır
Maaş ÖdemeleriFinansÇalışanYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)FinansÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)FinansStajyerGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)Hukuki İşlemÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)Hukuki İşlemStajyerGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)İletişimÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)İletişimStajyerGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)İşlem GüvenliğiÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)İşlem GüvenliğiStajyerGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)Kılık ve KıyafetÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)Kılık ve KıyafetStajyerGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)KimlikÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)KimlikStajyerGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)Mesleki DeneyimÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)Mesleki DeneyimStajyerGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)ÖzlükÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)Sağlık BilgileriÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)Sağlık BilgileriStajyerGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Satın alma Sipariş Formu (F-56)İletişimTedarikçi YetkilisiVeri Aktarılmamaktadır
Satın alma Sipariş Formu (F-56)KimlikTedarikçi YetkilisiVeri Aktarılmamaktadır
Şahıs Firmaları Cari Kayıtların oluşturulmasıİletişimFirma YetkilisiVeri Aktarılmamaktadır
Şahıs Firmaları Cari Kayıtların oluşturulmasıKimlikFirma YetkilisiVeri Aktarılmamaktadır
TEDARİKÇİ BİLGİ ENVANTERİ (f-84)İletişimTedarikçi YetkilisiVeri Aktarılmamaktadır
Tüpraş Şantiyesi-Müteahhit Personel Bilgilendirme FormuKimlikÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Tüpraş Şantiyesi- Ateşli İş Sertifikası -1KimlikÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Tüpraş Şantiyesi- İş İzin Formu-1KimlikÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Tüpraş Şantiyesi- Risk Kontrol ListesiKimlikÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Tüpraş Şantiyesi- Tüpraş Personel Eğitimci Katılım formuKimlikÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Tüpraş Şantiyesi- Türaş Müteahhit İş Tehlike Analiz İTA FormuKimlikÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Tüpraş Şantiyesi TSS Veri tabanında personel giriş işlemleriHukuki İşlemÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Tüpraş Şantiyesi TSS Veri tabanında personel giriş işlemleriİletişimÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Tüpraş Şantiyesi TSS Veri tabanında personel giriş işlemleriKimlikÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Tüpraş Şantiyesi TSS Veri tabanında personel giriş işlemleriMesleki DeneyimÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Tüpraş Şantiyesi TSS Veri tabanında personel giriş işlemleriÖzlükÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Tüpraş Şantiyesi TSS Veri tabanında personel giriş işlemleriSağlık BilgileriÇalışanGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Vekâletlendirme süreçleriKimlikHissedar / OrtakGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Vergilendirme Süreçleri yönetimiFinansHissedar / OrtakYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Vergilendirme Süreçleri yönetimiİletişimHissedar / OrtakYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Vergilendirme Süreçleri yönetimiKimlikHissedar / OrtakYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • 8 HUKUKİ GEREKÇE

TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş kişisel verileri işleme hukuki gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir:

Tablo-4: Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Yapılan İşin AdıVeri İşleme Amacı
Çalışan Özlük Dosyası OluşturmaÇalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışan Özlük Dosyası OluşturmaÇalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim Süreçleri yönetimiEğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Finans İrsaliyesi oluşturmaMal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Merkezi Projesi- Ankara Balgat Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Finans Merkezi Projesi- Vakıf Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Finans Merkezi Projesi- Ziraat Bankası Şantiyesi Giriş Evraklarının oluşturulmasıYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Açılış ve Kapanış süreç yönetimi (İK)Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kalite süreç yönetimleriİş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kalite süreç yönetimleri acil durum planlamasıİş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Maaş ÖdemeleriÇalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Özlük Dosyalarının Oluşturulması (İK)Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Satın alma Sipariş Formu (F-56)Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Şahıs Firmaları Cari Kayıtların oluşturulmasıMal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
TEDARİKÇİ BİLGİ ENVANTERİ (F-84)Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Tüpraş Şantiyesi- Müteahhit Personel Bilgilendirme FormuFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Tüpraş Şantiyesi- Ateşli İş Sertifikası -1Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Tüpraş Şantiyesi- İş İzin Formu-1Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Tüpraş Şantiyesi- Risk Kontrol ListesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Tüpraş Şantiyesi- Tüpraş Personel Eğitimci Katılım formuFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Tüpraş Şantiyesi- Tüpraş Müteahhit İş Tehlike Analiz İTA FormuFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Tüpraş Şantiyesi TSS Veri tabanında personel giriş işlemleriYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Vekâletlendirme süreçleriYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Vergilendirme Süreçleri yönetimiYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • 9.    KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA, SAKLAMA, İMHA SEBEPLERİ VE İŞLEME AMACI

Kurum, Kanunun 12’inci maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kanunun 4’üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6’ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları belirtilmiştir.

Kurum faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre boyunca saklanmaktadır.

Kurum, yürütmekte olduğu faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel verilerin saklama sürelerini, ilgili kanun ve mevzuatlara göre belirlemektedir. Saklama sürelerine ilişkin detaylar Kişisel Veri Envanterinde yer verilmiştir.

Kurum, gerekmesi halinde saklama sürelerinde güncelleme yapabilir ve saklama süreleri sona eren kişisel verilerin imhası yine TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından yerine getirilir.

Kişisel verilerin, toplanmasını ve saklanması gerektiren hukuki sebepleri, işleme amaçları ve imhasını gerektiren sebepler ve saklama süreleri “ Kişisel Verileri Saklama ve İmha Prosedüründe” detaylı olarak yer verilmiştir

 1. 10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ İÇİN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kanunun 12’inci maddesinde belirtildiği üzere Kurum, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kurum, kişisel veri güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması için gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.

Kurum, topladığı veya işlediği kişisel verileri KVKK hükümlerine ve politikaya uygun olarak gizli tutar, işleme amacı dışında kullanmaz, görevi gereği kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine dâhil olmayan personelin her türlü veri işleme faaliyetini yasaklar ve personelin görevinin sınırlarına uygun kapsamda ve ölçüde kişisel verileri işlemesine imkân tanır. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Saklanmakta olan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Kurum bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirim yapar.

Kurumun almış olduğu idari ve teknik tedbirler “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Prosedüründe” detaylı olarak yer verilmiştir.

 1. 11. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİ YÖNTEMLERİ

Kanunun 7’inci maddesinde belirtildiği üzere işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen, ilgili kişinin talebi üzerine veya ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Kurum tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir. Bu hususlarla ilgili imha yöntemleri “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Prosedüründe” detaylı olarak yer verilmiştir.

12. KAMERA KAYDI

TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş ’nin hizmet verdiği, bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde, veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki gerekçesine bağlı olarak güvenlik amacı ile kamera ile izleme yapılarak görüntü kaydı alınmaktadır.

13.İNTERNET SİTESİ ZİYARETCİLERİN KİŞİSEL VERİLERİ

Kurumumuzun sahibi olduğu internet sitesinde; bu siteyi ziyaret eden kişilerin şirketimiz hakkında bilgi edinmeleri amacıyla hizmet verilmektedir. Bunun dışında ziyaretçilerin site içindeki hareketleri izlenmemekte olup herhangi bir kayıt alınmamaktadır.

İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI

Kurum, kişisel verileri işlemeden önce ilgili kişiye, hangi kişisel verilerin hangi amaçla işlendiğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanunun 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş , kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır;

 • Kurum kimliği
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
 • İlgili kişinin Kanunun 11’inci maddede sayılan diğer hakları,

konularında bilgi vermektedir.

Açık rıza gereken durumlarda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. İşbu politikanın eki olarak yayınlanan Aydınlatma metinlerine www.teknoplas.net linki üzerinden ulaşılabilmektedir.

14. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kanunun 11’inci maddesi gereği olarak ilgili kişi, işlenen kişisel verilerle ilgili bilgi talebinde bulunabilmekte ve Kurum söz konusu talepleri Kanunun öngördüğü sürede cevaplandırmaktadır.

  1. İLGİLİ KİŞİLERİN BAŞVURU HAKLARI

Kanunun 11’inci maddesi gereğince, kişisel verileri işlenen ilgili kişiler Kuruma başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi talebinde bulunabilir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanunun 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş , (TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sanayi Cad. No:12/14 Şeyli / Pendik / İSTANBUL) adresimize yazılı olarak, ([email protected]) e-posta adresimize elektronik posta ile veya Kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle ” İlgili Kişi Başvuru Formu“nu doldurarak iletebilir. 

2 BAŞVURU HUSUSUNDA İSTİSNALAR

Kanunu’nun 28. maddesi gereğince ilgili kişilerin aşağıdaki hallerde işlenen kişisel veriler için haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunun 28’inci maddesi 2’inci fıkrası gereğince ilgili kişilerin aşağıda belirtilen hallerde işlenen kişisel veriler için haklarını (aydınlatma ve zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün değildir.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

3.İLGİLİ KİŞİ BAŞVURUSUNUN CEVAPLANDIRILMASI

TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş , Kanunun 13’üncü maddesine uygun olarak ilgili kişinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş , ilgili kişi tarafından yapılan talebi kabul veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş , tarafından gereği yerine getirilecektir.

15.VERİ SORUMLULUKLARI SİCİLİNE KAYIT (VERBİS)

TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş , Kanunun 16’ıncı maddesine göre Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmiş ve aşağıda belirtilen bildirimleri yapmıştır:

 • TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş ,’nin Kimlik ve adres bilgileri
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

Kurum, söz konusu verilen bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri derhâl Başkanlığa bildirecektir.

16. POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Politika, TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş , onaylanarak web sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girer. Kurum, politikayı ihtiyaç duydukça gerekli bölümleri mevzuat hükümlerine uygun olarak güncelleyecektir.

İLETİŞİM FORUMU

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Merhaba.
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?