AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ
01.03.2023
654

TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. kişisel verilerinizi işlenmesi sebebiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre Veri Sorumlusudur.

Bu kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10. maddesinin gereği olarak hangi kişisel verileri işlediğimizi, hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11 inci maddede sayılan diğer haklarınız ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası kapsamında yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak şirketimizle paylaştığınız ve tarafımızca işlenen kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgisi: Adı Soyadı, TC kimlik No, Anne- Baba Adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri/sıra No, Ehliyet No, Anne kızlık soyadı, İmza, Kimlik Fotokopisi, Unvan, Fotoğraf

İletişim Bilgisi: Adres No, İletişim adresi, E-posta adresi, Telefon No

Mesleki Deneyim Bilgi: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri

Finansal Bilgi: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Banka IBAN Numarası, Malvarlığı bilgisi

Özlük Bilgisi: Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları, Adli Sicil Bilgileri

Sağlık Bilgisi: Kan grubu, Kullanılan cihaz ve protezler, Kullanılan ilaçlar, Engellilik durumu, Kişisel sağlık bilgileri, Aşı Kartı, PCR Testi, HES Kodu. (Özel Nitelikli Kişisel Veri)

Fiziksel Mekân Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Güvenlik kamerası kayıtları

Hukuki İşlem: Adli Sicil Kaydı,Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler

İşlem Güvenliği: IP adres bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri

Kılık ve Kıyafet: Beden, Ayakkabı numarası, Kılık kıyafet bilgileri

Kişisel verileriniz aşağıda belirttiğimiz amaçlarla işlenmektedir.

 1. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yönetilmesi
 2. Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 3. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yönetilmesi
 4. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 5. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yönetilmesi
 6. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 7. Sözleşme (Satınalma ve Satış) Süreçlerinin Yönetilmesi
 8. Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yönetilmesi
 9. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Yönetilmesi,
 10. İç/Dış Denetim Süreçlerinin Yönetilmesi,
 11. Etik ve Soruşturma Faaliyetlerinin Yönetilmesi,

Kişisel verilerinizyasalar ve ilgili taraflar (Ortaklar, Tedarikçiler, Müşteriler, Çalışanlar vs.) karşısındaki yükümlülüklerin ifa edilmesi amacıyla listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, SGK, İŞKUR, zorunlu bireysel emeklilik, kamu kurum ve kuruluşları, sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar, yemek, araç kiralama, operatör şirketleri vb. ile paylaşılabilmektir.

Bunun dışında kişisel verileriniz talep edilmesi durumunda kanunlarda açıkça belirtilmiş hallerde kamu kurumlarına (Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar vb.) belirlenen amaç ve kapsamda da aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimiz haricinde herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa ve yurtdışına aktarılmayacaktır.

Paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü ya da elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

Hukuki Gerekçeler:

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 2. 4857 Sayılı İş Kanunu
 3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 5. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 6. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri
 7. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi
 8. Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel verileriniz elektronik ortamda, fiziksel ortamda veya karma olarak her iki şekilde de saklanabilmektedir. Saklandıkları ortama yetkisiz erişimin engellenmesi, kaybolmaması, çalınmaması ve zarar görmemesi için gerekli idari ve teknik tedbirler idaremiz tarafından alınmaktadır.

İlgili kişiler, kişisel verilere ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle şirketimize başvurmak zorundadır.  

KVKK Madde 11 (1) maddesine göre kişisel verilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak veya verilerinizin anonimleştirilmesi ile ilgili başvuru yapmak isterseniz talebinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre aşağıdaki tabloda belirtilen iletişim kanallarından CENK A.Ş web sayfasında bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu (form F114) doldurularak Posta Adresine yazılı olarak veya elektronik posta adreslerine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Posta Adresi:TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. –SANAYİ CAD NO:12/14 SEYLİ/PENDİK/İSTANBUL
İrtibat Kişisi:Sinan DİZAR
Telefon Numarası:(0212) 295 5153 
Web Adresi:www.teknoplas.net
E-Posta Adresi:[email protected]
KEP Adresi:[email protected]
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?